Pravidla

Galerie Dílo pořádá aukce během celého roku, přičemž přesný termín nadcházející aukce naleznete vždy na našich internetových stránkách.

Registrace

Pro účast v aukci je nutná registrace dražitele, která musí řádně proběhnout nejméně 24 hodin před zahájením aukce. Zaregistrovat se mohou pouze osoby starší osmnácti let a plně způsobilé k právním úkonům, jejich registrační údaje budou používány v souladu s platnými zákony České republiky výhradně pro potřeby Galerie Dílo a nebudou poskytovány třetím osobám. 

Při registraci je nutné doložit oboustrannou kopii občanského průkazu, včetně dalších požadovaných informací. Dražitel prohlašuje a zasláním fotokopie průkazu totožnosti bezvýhradně dokládá, že veškeré své osobní údaje stejně jako fotokopii svého osobního identifikačního průkazu poskytuje Galerii Dílo zcela dobrovolně a o své vlastní vůli a zároveň potvrzuje správnost poskytnutých údajů.

Po dokončení registrace bude dražiteli zaslán email. Je však nutné vyčkat na potvrzovací email, poté se registrace stává aktivní a je Vám umožněno přihlášení do systému. Poskytnutím registračních údajů a následnou registrací na aukčním webu Galerie Dílo dražitelé souhlasí s podmínkami a pravidli aukcí Galerie Dílo a jsou povinni se jimi řídit.

Registraci je případně možné provést také osobně u nás v galerii.

Průběh aukce

Aukce je vyhlašovatelem (tj. Romanem Kalinou, Rezkova 703/61, 602 00 Brno-Stránice, provozovna Radnická 1, 602 00 Brno, IČ: 642 76 457, DIČ: CZ7501284791, tel.: 608 970 996) konána jako tzv. on-line aukce. On-line aukcí (taktéž dražbou) se rozumí prodej nabízených uměleckých předmětů prostřednictvím internetových stránek nejvyšší nabídce. Dražené předměty, včetně jejich popisu a vyvolávací ceny, jsou uveřejněny na webových stránkách www.galeriedilo.cz a zájemce, který se řádně registroval k dražbě, může po dobu aukce po přihlášení do systému na tyto předměty přihazovat.

Drobná poškození, odpovídající stáří nabízených předmětů, se v popisu objektů neuvádějí (např. mírná poškození rámů, krakeláž maleb apod.). U výtvarných děl se blíže specifikují ta poškození, která ovlivňují uměleckou hodnotu předmětu. Galerie Dílo doporučuje všem dražitelům, aby si vždy předmět svého zájmu v aukci přišli osobně prohlédnout v rámci předaukční výstavy přímo v galerii a sami si vyhodnotili technický stav a kvalitu daného díla. Po aukci již není možné technický stav reklamovat.

Dražitel se k aukci vždy přihlásí prostřednictvím ID (login), které mu bude po registraci vygenerováno a zasláno na emailovou adresu, a heslem, které si sám zvolí. Dražitel se po přihlášení účastní aukce pod automaticky vygenerovaným dražebním kódem, který má platnost vždy jeden dražební den. Následující aukční den účastník draží pod kódem novým. Předměty je možné dražit od okamžiku, kdy jsou vloženy do aukce až do ukončení aukce. Termín ukončení aukce je vždy časově přesně stanoven. Pokud proběhne příhoz v posledních vteřinách před ukončením aukce, aukce se automaticky prodlužuje o další 3 minuty do doby, než má aukce svého vítěze. Vydražiteli s nejvyšší nabídkou bude po skončení aukce zaslán informační email o jeho výhře s informacemi o vydraženém předmětu a pokyny k platbě. Všechny informace o průběhu dražby zároveň vidí dražitel i na obrazovce v jejím průběhu, kde je neustále informován, zda je jeho aktuální příhoz nejvyšší či nikoliv. Dražitel se vydražením položky zavazuje předmět aukce uhradit v plné výši. 

Všechna díla, u nichž by vydražitel po zakoupení doložil (znaleckými posudky), že se nejedná o dílo původní či autentické, je možné reklamovat do 30 dnů od jejich převzetí. 

Ukončení aukce

Pokud na daný předmět v aktuální aukci není dosud učiněna žádná nabídka, vyhrazuje si provozovatel nárok tento předmět v průběhu internetové aukce stáhnout zpět a prodat aktuálnímu zájemci bez čekání na konec aukce. Dále si provozovatel vyhrazuje plné právo jednostranně ukončit položku v aukci, resp. dražbu draženého předmětu či změnit její termín z důvodu neplánovaného výpadku serveru, živelné pohromy atd., nebo v případě závažného protiprávního jednání vlastníka předmětu či jiné osoby.

Platba a převzetí

Platbu v plné výši včetně aukční provize 20% z dosažené kupní ceny se vydražitel zavazuje provést do 7 dnů od ukončení aukce na účet prodávajícího dle faktury, kterou vydražitel obdrží emailem po vydražení všech položek aukce. Pokud takto neučiní, předmět se stává i nadále majetkem Galerie Dílo, která je oprávněna s ním nakládat podle svého uvážení. Nepřevzaté a řádně neuhrazené předměty z dražby v daném 14 denním termínu může Galerie Dílo zařadit zpět do aukce nebo je odprodat jiným zájemcům a tedy považovat dražbu za zmařenou. Bude-li galerie nucena opakovat dražbu předmětu, nebo dojde-li k jakékoliv škodě či ztrátě nebo k ušlému zisku Galerie Dílo neuhrazením vydražených položek, může být vydražitel trvale vyřazen z registru dražitelů Galerie Dílo. Vzniklá škoda bude galerií vyčíslena a bude po dražiteli požadována k úhradě. S těmito podmínkami každý dražitel souhlasí a zavazuje se je akceptovat. 

Vydražený předmět bude vydražiteli předán na adrese Galerie Dílo po prokázání totožnosti a zaplacení vítězné částky včetně aukční provize 20% z dosažené vítězné částky. Případně může být po vzájemné dohodě zaslán na dražitelovu adresu po připsání částky na účet Galerie Dílo. 

Minimální příhozy

100,- při okamžité internetové aukční ceně do 5 000,-

500,- při okamžité internetové aukční ceně od 5 001,- do 20 000,-

1 000,- při okamžité internetové aukční ceně od 20 001,- do 50 000,-

2 000,- při okamžité internetové aukční ceně od 50 001,- do 100 000,-

5 000,- při okamžité internetové aukční ceně od 100 001,- do 200 000,-

10 000,- při okamžité internetové aukční ceně od 200 001,-


Závěrečná ustanovení

Seznam registrovaných dražitelů, písemné limity a osobní údaje o navrhovatelích dražby podléhají obchodnímu tajemství dražebníka a účastníci dražby, ani kdokoli jiný, není oprávněn do nich nahlížet.


 

Kontakt

Radnická 386/1 | 602 00 Brno-střed | Roman Kalina | Mobile: +420 608 970 996 | English speaking: +420 734 621 136

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace